Hållbarhet

På Willhem arbetar vi för att våra hus och hyresgäster ska må bra utifrån de ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiven. Hållbarhetsarbetet är närvarande i alla delar av verksamheten och regleras i vår policy för hållbar utveckling. Willhems hållbarhetsrapportering är baserad på Global Reporting Initiatives ramverk GRI G4 Core.

Miljö

Som bostadsbolag har vi ett ansvar att hushålla med våra resurser. Därför strävar vi dagligen efter att minimera både vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. Hållbara lösningar för sophantering, val av alternativa energikällor och byte till elbilar på våra områden är några exempel.

Energieffektivisering av våra fastigheter har störst påverkan på klimatet och är därför ett viktigt fokusområde. Målet är att användningen av köpt energi max får uppgå till 92kWh/kvm och år. Klicka här för aktuella siffror på vår energianvändning.

När vi bygger och brukar mark vill vi att förutsättningarna för naturens kretslopp ska bibehållas och utvecklas i största möjliga utsträckning. Som medlem i SGBC (Swedish Green Building Counsil) arbetar vi kontinuerligt med att utbilda vår personal inom miljöområdet. Alla våra nyproduktionsprojekt har ambitionen att utföras i enlighet med nivå Miljöbyggnad Silver.

Sedan 2012 köper vi enbart förnybar el till våra fastigheter. I och med att elen kommer från vattenkraft hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan och bidrar till ett miljöanpassat boende. Vi ser också en stor potential i solenergi. Därför genomför vi ett antal pilotprojekt med solceller på utvalda fastigheter i vårt bestånd. Syftet är att utvärdera möjligheten att på sikt bli självförsörjande på el.

Samhälle

Vi vill bidra till trygghet och trivsel för alla som bor och verkar i våra bostadsområden.

Genom att ta ett socialt ansvar vill vi bidra till att skapa trygghet och trivsel för människor som bor och verkar i våra bostadsområden. Socialt hållbarhetsarbete genomförs både i egen regi och i samarbete med andra aktörer. 

I Linköping erbjuder vi till exempel läxhjälp, i samarbete med ABF, för skolungdomar som behöver extra stöd i skolarbetet. Ett annat exempel är Bo bra-processen i Biskopsgården, där syftet är att få boende att känna delaktighet och stolthet över sin stadsdel och vilja bo kvar. Innovationsplattform Malmö Sydost är ytterligare ett samarbete som handlar om att utveckla miljonprogrammen. På andra orter medverkar vi till odlingsprojekt, deltar i trygghetsvandringar och ingår i lokala nätverk för att minska skadegörelse och öka tryggheten i våra bostadsområden.

Under sommarperioden erbjuder vi ungdomar sommarjobb i form av enklare skötseluppgifter i och runt våra hus. För oss som bostadsbolag är det viktigt att kunna bidra till meningsfull sysselsättning för ungdomar och samtidigt öka engagemanget i närmiljön.

Ekonomi

Som en långsiktig aktör på bostadsmarknaden tar vi ett samhällsekonomiskt ansvar. Vi betraktar våra fastigheter som investeringar och förvaltar och utvecklar därför våra fastigheter ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Det övergripande finansiella målet är en genomsnittlig totalavkastning på minst 7 procent sett över rullande tioårsperioder.

Varje år deltar vi i den globala undersökningen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) för att få en värdemätare på vårt hållbarhetsarbete. Se våra GRESB-rapporter från 20142015 och 2017.